En grön, fotgängarvänlig stad

Av Grankullas areal är 29 procent rekreations- och skyddsområden (ca 1,74 km2). Grönområden har inte enbart betydelse för människors trivsel och välfärd, utan spelar också en viktig roll i stadens klimatarbete – både i anpassningen till klimatförändringarna och dämpningen av dem. Områdena är också viktiga i fråga om att bevara biodiversiteten. Av klimatutsläppen inom Grankulla binds cirka 8 procent i växtligheten och marken i området. De viktigaste kolförråden i staden ligger på skogsområden och skyddsområden, och framför allt på torvmark. Ett växande kolförråd kallas kolsänka. Ett kolförråd i skogen växer särskilt när det binder kol i växtligheten, vilket gör att skogsområden inte bara är kolförråd, utan också viktiga kolsänkor.

En betydande del av kolförråden är lagrade i marken, som har en andel på 66 procent av förråden. Växtligheten ovan jord har bundit cirka 34 procent av förråden. Bindningen i kolförråden ökar till största delen i träden, i den årliga tillväxten, som står för cirka 81 procent av ökningen i kolförråden i området. Markens effekt som kolsänka är cirka 19 procent.