Hållbar utveckling som inslag i klimatarbetet

Hållbar utveckling innebär ett kontinuerligt samhälleligt förändringsarbete som pågår globalt, regionalt och lokalt och har som syfte att trygga goda livsmöjligheter för både nuvarande och kommande generationer. Med principen om hållbar utveckling avses att ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter beaktas på lika grunder i all verksamhet och att dessa aspekter styr beslutsfattandet på ett jämlikt sätt

Principen om hållbar utveckling har ännu inte omsatts i praktiken, varför man har försökt utveckla begreppet under de senaste åren. Grundpelaren för hållbar utveckling bör utgöras av jordklotets yttre ekologiska ramar, som exempelvis kan bestå av ändliga naturresurser och regenerering av dem eller stabiliteten i de fysikaliska system som upprätthåller nuvarande liv, till exempel klimatet. I sista hand kommer dessa yttre villkor som naturen dikterar att reglera livet på jorden, där människans liv är en ingående del som blir möjlig i sin nuvarande form som social och kulturell dimension. Ekonomisk aktivitet bör stötta samhällets materiella, sociala och kulturella behov och möjliggöra ett gott liv för nuvarande och kommande generationer så att det sker inom de yttre ekologiska ramarna.

Kommissionen för hållbar utveckling har en webbplats där du hittar ett stort informationspaket om Agenda 2030, FN:s agenda för hållbar utveckling.

På webbsidorna för Sitoumus 2050 kan du göra ett livsstilstest som mäter ditt personliga klimatavtryck. Efter testet kan du välja lämpliga metoder för att halvera ditt avtryck och förbinda dig till insatser i vardagen.