Grankulla har som mål att bli en klimatneutral stad senast 2030

Den resurssmarta färdplanen styr stadsborna mot ett mer klimatneutralt liv, bidrar till att förebygga utarmning av mångfalden i naturen samt till att minska förbrukningen av naturresurser till en globalt hållbar nivå. Utöver dessa innehåller färdplanen andra mått och steg som bland annat skall främja de övriga miljömålen kring hållbar utveckling. Nedan ser du en visualisering av färdplanen. Du kan bekanta dej med färdplanens olika temahelheter och mål genom att klicka på de olika cirklarna med text.

För att uppnå målet om klimatneutralitet bör speciellt klimatutsläpp från byggnader och boende, trafik, mat och konsumtion minskas radikalt.

För att genomföra klimatarbetet behöver stadens invånare, företag och andra lokala aktörer involveras. Världen blir klimatneutral när vi inte släpper ut mer växthusgaser som värmer upp atmosfären än marken och växtligheten tar upp ur atmosfären.

Resurssmart färdplan
Program för utsläppsminskning

Grankulla deltar i statsförvaltningens kampanj Snäppet svalare

Staden utmanar alla granibor att spara energi och schemalägga sin energianvändning så att det under vintern finns tillräckligt med el och man kan undvika eventuella strömavbrott.

Läs mer…

En grön, fotgängarvänlig stad

Av Grankullas areal är 29 procent rekreations- och skyddsområden (ca 1,74 k㎡). Grönområden har inte enbart betydelse för människors trivsel och välfärd, utan spelar också en viktig roll i stadens klimatarbete – både i anpassningen till klimatförändringarna och dämpningen av dem. Läs mer…