Stadens klimatarbete

Stadens klimatarbete styrs av de mål som fastställts i stadsstrategin och de riktlinjer som stadens resurssmarta färdplan ger. Målet med färdplanen är att Grankulla skall vara klimatneutralt år 2030. Utöver klimatneutralitetsmålet ska färdplanen bidra till att minska konsumtionen av naturresurser till en nivå som är hållbar för miljön och jorden, samt bevara och främja naturens mångfald. Därtill strävar man till att tillsammans med invånarna, företagen och andra aktörer inom staden att minska de så kallade indirekta klimatutsläppen som hänför sig till konsumtion och livsstil och som uppstår utanför Grankulla.

Stadens verksamhet samt tjänster ger upphov till ungefär 10 procent av de klimatutsläppen som uppstår inom Grankulla

Kari Kuula ulkona

Det samlade arbetet för klimatneutralitet

Den resurssmarta färdplanen styr allt klimatarbete inom staden. Färdplanen innehåller samlade teman…

Tyttö talvimaisemassa

Stadens klimatutsläpp

Med klimatneutralitet avses i allmänhet att man inom ett visst område inte släpper ut mer koldioxid i atmosfären än marken och…

Resurssiviisauden tiekartta kuvituskuva

Resurssmart färdplan

Grankulla har förbundit sig att främja hållbar utveckling och vara en klimatneutral stad senast 2035. Staden främjar dessa mål…

Mänty talvella

Program för utsläppsminskning

Alla sektorer inom staden gör årligen upp sina egna program för utsläppsminskning, som…

Poika ja viehe

Hållbar utveckling som inslag i klimatarbetet

Hållbar utveckling innebär ett kontinuerligt samhälleligt förändringsarbete som pågår…

Metsä ja juuret

Samarbetspartner

Städerna i huvudstadsregionen och samkommunen HRM har ett nära samarbete för att uppnå målet om klimatneutralitet.