Stadens klimatarbete och dess bakgrund

Staden inledde klimatarbetet redan i början av 2000-talet, då huvudstadsregionens stadsdirektörer beslutade att påbörja ett gemensamt arbete för en klimatstrategi. Huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 blev klar 2007 och godkändes i regionens städer under 2008. Det var Finlands första klimatstrategi för en stadsregion och den bestod av en gemensam vision samt målsättningar och åtgärder som ska låta städerna minska sina utsläpp av växthusgaser betydligt.

Beredningen av strategin gjordes av Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (nuvarande HRM), som gavs i uppdrag att följa upp klimatarbetet i regionen. Huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 sågs över 2012 och den gemensamma målsättningen om klimatneutralitet för regionen sattes till 2050. Därefter har städerna satt upp sina egna mål för klimatneutralitet. Helsingfors och Grankulla har förbundit sig att bli klimatneutrala senast 2035 och Esbo och Vanda senast 2030.

Isä ja lapset pyöräilee

Stadens program för klimat och energi

För att uppfylla målsättningarna i Huvudstadsregionens klimatstrategi 2030 gjorde Grankulla upp ett eget program för att driva klimatfrågorna, stadens program för klimat och energi, som godkändes i sin första version 2010. Eftersom klimat- och energifrågorna är tätt sammanflätade införlivades även de förpliktelser som följer av energieffektivitetsavtalen för kommuner som ett samlat prioriterat område i det klimatprogrammet. Programmet uppdaterades 2017 och de ingående åtgärderna har numera delvis införlivats i färdplanen.

Fotavtryck, handavtryck, ekologiskt fotavtryck, cleantech … Om du undrar över termer i klimatsammanhang, kan du läsa mer på sitras webbsidor

Grankulla stad har förbundit sig att främja hållbar utveckling och vara en klimatneutral stad senast 2035.

Ilmastotermit tutuiksi leima