Resurssmart färdplan

Grankulla har förbundit sig att främja hållbar utveckling och vara en klimatneutral stad senast 2030. Staden främjar dessa mål med hjälp av en resurssmart färdplan (godkänd i fullmäktige 6/2020). De centralaste målsättningarna i färdplanen är att minska stadens klimatutsläpp och förbrukning av naturresurser till en globalt hållbar nivå samt främja och trygga diversiteten i naturen.

Med ett klimatneutralt Grankulla avses att klimatutsläppen inom stadens område ska vara noll till nettobeloppet under målåret 2030, dvs. att det inte uppkommer mer klimatutsläpp än växtligheten och marken kan ta upp inom stadens område. För att uppnå detta måste klimatutsläppen gå ner med 45 tusen ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar utsläppsnivån i Grankulla 1990.

I praktiken är det svårt att uppnå fullständig klimatneutralitet, varför en del av klimatmålen kommer att genomföras i form av utsläppskompensationer utanför staden. Enligt en utredning under 2020 tas omkring 8 procent av klimatutsläppen inom Grankullas område upp av växtligheten i området.

De centralaste målsättningarna i färdplanen är att minska stadens klimatutsläpp och förbrukning av naturresurser till en globalt hållbar nivå samt främja och trygga diversiteten i naturen.

Färdplanen består av fem olika temahelheter, så kallade vägar. De olika vägarna är indelade underteman som inbegriper åtgärder av olika typ och storleksklass. Genomförandet av dessa har fördelats på de olika mandatperioderna. Varje sektor inom stadens organisation vidtar åtgärder enligt de fem vägarna i färdplanen inom sitt ansvarsområde, i samarbete med andra sektorer. En del av åtgärderna i färdplanen är sådana som staden inte kan påverka direkt. Att vidta dem kräver en aktiv insats av invånare, lokala företag och sammanslutningar.

De viktigaste insatserna för att minska klimatutsläppen gäller markanvändning, byggverksamhet, energiförbrukning i byggnader, trafik, mat och annan konsumtion.

Färdplanen uppdateras under varje mandatperiod i samband med arbetet med stadsstrategin.

Läs mer Grön stadsstruktur och trafik
Läs mer Energiförbrukning och -produktion
Läs mer Hållbar matkultur
Läs mer Hållbar förbrukning av naturresurser och cirkulär ekonomi
Läs mer Miljömedveten stadsorganisation och miljömedvetna invånare