Resurssiviisauden tiekartta

Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Näitä tavoitteita toteutetaan resurssiviisauden tiekartan avulla. Hiilineutraalisuuden lisäksi tiekartassa keskeisiä tavoitteita ovat luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen globaalisti kestävälle tasolle sekä luontonkadon pysäyttäminen.

Kauniaisten hilineutraalisuudella tarkoitetaan sitä, että tavoitevuonna 2030 kaupungin alueella syntyvät netto-ilmastopäästöt ovat nolla, eli kaupungissa ei synny enempää ilmastopäästöjä kuin kasvillisuuteen ja maaperään sitoutuu niitä. Jotta hiilineutraalisuus saavutetaan, tulee ilmastopäästöjä vähentää 45 tuhatta tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä vastaa Kauniaisten vuoden 1990 päästötasoa.

Täyttä hiilineutraalisuutta on vaikea saavuttaa, minkä takia osa päästötavoitteista tullaan toteuttamaan kaupungin ulkopuolella tehtävillä kompensaatiotoimenpiteillä. Kauniaisten alueella syntyvistä ilmastopäästöistä sitoutuu alueen kasvillisuuteen tällä hetkellä noin 8 % vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan.

Tiekartassa on määritelty hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vaadittavat teemakokonaisuudet ja niihin liittyvät toimet.

Tiekartassa on viisi eri teemakokonaisuutta (kaistaa). Kaistojen sisällä on alateemoja ja näihin on kirjattu erityyppisiä ja -kokoisia tekoja ja toimenpiteitä, joita on tarkoitus toteuttaa valtuustokausittain. Kaupunkiorganisaation osalta jokainen toimiala toteuttaa tiekartan viittä kaistaa omalla vastuualueellaan, yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Tiekartassa suuri osa toimenpiteistä on sellaisia, joihin kaupunki ei voi suoraan vaikuttaa. Näiden toimien toteuttamiseen tarvitaan asukkaiden, paikallisilta yritysten ja yhteisöjen aktiivista panosta sekä vahvaa valtiotason ohjausta.

Tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi merkittävimmät teot liittyvät kaupungin maankäyttöön, rakentamiseen ja energian kulutukseen rakennuksissa, liikkumiseen, ruokaan ja muuhun kuluttamiseen.

Tiekarttaa päivitetään valtuustokausittain kaupunkistrategiatyön yhteydessä.

Lue lisää Vihreä kaupunkirakenne ja liikenne -tiekaistasta
Lue lisää Energiantuotanto ja kulutus -tiekaistasta
Lue lisää Kestävä ruokakulttuuri -tiekaistasta
Lue lisää Luonnonvarojen kestävä kulutus ja kiertotalous -tiekaistasta
Lue lisää Ympäristötietoinen kaupunkiorganisaatio ja asukkaat -tiekaistasta