Det samlade arbetet för klimatneutralitet

Den resurssmarta färdplanen styr allt klimatarbete inom staden. Färdplanen innehåller samlade teman och delområden som är väsentliga för att uppnå klimatneutralitet samt tiotals centrala åtgärder som är viktiga för att nå målen i färdplanen. Varje sektor inom staden (totalt 4) gör årligen upp ett program för utsläppsminskning inom sin sektor för att uppnå målen i färdplanen. Programmet är en årlig sammanställning av de insatser och åtgärder som är förknippade med olika teman eller delteman för vägarna i färdplanen.

Schema över sektorernas roll i stadens klimatarbete.

Planeringen av de årliga utsläppsprogrammen går hand i hand med planeringen av stadens budget. I samband med budgetberedningen lyfts sådana åtgärder fram som kräver att separata anslag avsätts i följande års budget (till exempel åtgärder eller större projekt som kräver investeringar). Alla åtgärder för att genomföra färdplanen kräver dock inte separat finansiering. I utsläppsprogrammen upptas både åtgärder som ska budgeteras separat och åtgärder som kan vidtas utan separat finansiering.

Utskotten i de olika sektorerna godkänner de årliga programmen för utsläppsminskning i januari–februari varje år, varefter de lämnas till stadsstyrelsen för kännedom.

Utfallet för utsläppsprogrammen följs upp som ett inslag i stadens budgetuppföljning i samband med de så kallade delårsrapporterna och bokslutet.

Utfallet för färdplanens målsättningar och utsläppsprogrammen sammanställs också i en separat översikt över miljöarbetet, som ges ut varje år.

Hur åtgärderna för klimatneutralitet framskrider kan framöver även följas via den så kallade Klimatvakt som nu byggs upp. I Klimatvakten kommer det att hittas mer utförligare information om olika åtgärder samt hur dessa avancerar.

Schema över klimatarbetet i staden.

Stadens miljöledningsgrupp har som uppgift att styra stadens arbete för klimatneutralitet och påskynda beredning och genomförande av sektorernas program för utsläppsminskning. Gruppen har företrädare för varje sektor inom staden.

Miljöenheten svarar för samordning och planering av stadens arbete för klimatneutralitet tillsammans med sektorerna.