Ilmastotyön rakenne

Resurssiviisauden tiekartta ohjaa koko kaupungin ilmastotyötä. Tiekarttaan on koottu hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden tavoittelemiseksi tärkeät teemat ja osa-alueet sekä kymmeniä toimia, joiden toteuttaminen on tärkeää tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkiorganisaation toimialat (yhteensä 4) toteuttavat omalta osaltaan tiekartan tavoitteita vuosittain laadittavan toimialakohtaisen päästövähennysohjelman avulla. Näihin ohjelmiin kootaan kunakin vuonna toteutettavat teot, jotka liittyvät tiekartan pääteemoihin ja näiden osateemoihin.

Hiilinetraalisuustyon kaaviokuva

Vuosittaisten päästövähennysohjelmien suunnittelu kulkee käsi kädessä kaupungin talousarvion suunnittelun kanssa. Talousarviovalmistelun yhteydessä tiekartasta nostetaan toimenpiteitä (esim. investointeja vaativia toimenpiteitä tai suurempia hankkeita), joiden toteuttamiseksi on varattava seuraavan vuoden budjettiin erillistä rahaa. Kaikki tiekartan toteutukseen liittyvät toimenpiteet eivät kuitenkaan vaadi erillistä rahoitusta. Päästövähennysohjelmiin viedään sekä erikseen budjetoitavia että ilman erillistä rahoitusta toteutettavia toimenpiteitä.

Toimialojen valiokunnat hyväksyvät kullekin vuodelle tehdyt päästövähennysohjelmat, jotka edelleen viedään kaupuginhallitukselle tiedoksi.

Päästövähennysohjelmien toteutumista seurataan osana kaupungin talousarvioseurantaa niin sanottujen osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Päästövähennysohjelmien toteutumisesta viestitään vuosittain ympäristökatsauksessa.

Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden etenemistä voi tulevaisuudessa seurata myös suunnittelussa olevan Ilmastovahti-järjestelmän kautta. Ilmastovahdin avulla voidaan viestiä tarkempaa tietoa eri toimenpiteistä ja niiden etenemisestiä.

Hiilinetraalisuustyon kaaviokuva

Kaupungin ympäristöjohtoryhmän tehtävänä on ohjata kaupungin hiilineutraalisuustyötä ja edistää toimialojen päästövähennysohjelmien valmistelua sekä toteutusta. Ryhmässä on edustettuna jäseniä kaupungin jokaiselta toimialalta.

Ympäristötoimi vastaa kaupungin hiilineutraalisuustyön koordinoinnista ja suunnittelusta yhdessä toimialojen kanssa.