Skötsel av stadens grönområden

Staden sköter och utvecklar skogsområden i sin ägo med beaktande av värdefulla naturobjekt. Stadens grönområden och skogar sköts långsiktigt med hjälp av en naturvårdsplan som uppdateras med 10 års mellanrum.

Suopursu

Utöver att sköta parkskogar som utgör frilufts- och rekreationsområden är syftet att underhålla och främja biodiversiteten. Av stadens areal är cirka 24 ha skyddsområden.

Enligt stadens naturvårdsplan ska skogsfläckar lämnas utan skötsel och murknande träd stående eller liggande inne i en vårdad skog för att trygga diversiteten i vår livsmiljö. Naturvårdsplanen omfattar de naturområden och obebyggda tomter som Grankulla stad äger, totalt cirka 158 ha. Staden äger inte ekonomiskog.