Direkta och indirekta utsläpp

Utöver en minskning i regionala klimatutsläpp har Grankulla som mål att minska så kallade indirekta klimatutsläpp som hänför sig till konsumtion och livsstil. Klimatutsläppen som är förknippade med livsstil är individuella och uppgår till cirka 10–12 ton koldioxidekvivalenter per år för varje finländare. Globalt uppskattas den hållbara målnivån till omkring 2,5 ton koldioxidekvivalenter per person fram till 2030 och mindre än så 2050, till exempel 0,7 ton (se Sitras utredning).
Selvitä oma hiilijalanjälkesi -leima

De officiella utsläppsstudierna för städerna i huvudstadsregionen inbegriper för närvarande inte de ovan nämnda indirekta klimatutsläppen. Exempel på sådana är utsläpp från livsmedelsproduktion och framställning av byggprodukter och konsumtionsvaror utanför regionen. I kalkylerna medräknas inte heller utsläpp från luft- och sjöfart som uppkommer utanför hamnarna och deras närområden. Trots detta ingår målsättningar för minskning av de indirekta klimatutsläppen i Grankullas resurssmarta färdplan.

Med hjälp av SITRAs livsstilstest kan du ta reda på ditt eget klimatavtryck.